КУКУРУДЗА

КУКУРУДЗА

Завдяки багаторiчному тестуванню ми з'ясували, що кукурудза, насамперед, вразлива до коливань температурних показникiв. Клiматичний стрес являЕться причиною перiоду завершення ефективного росту та старiння культури. Чим ранiше виникаЕ стресовий фактор, тим вiн бiльший спричиняЕ збиток. Вiн викликаЕ ретардацiю, потемнiння рослини, блокуЕ формуванню нових листкiв та качанiв кукурудзи. Росли на гальмуЕ свiй рiст, виробляЕ вiдповiдно до стресових чинникiв об'Ем насiння. Саме тому, усунення стресових факторiв є важливою передумовою листово' обробки кукурудзи засобом PROVEO star. Блокування факторiв стресу шляхом забезпечення безперервного постачання поживних речовин ефективно усуваЕ шоковий ефект, спричинений застосуванням гербiцидiв. 

Листове застосування професiйних препаратiв дiйсно може пiдтримати перебiг метаболiчних реакцiй в рослинi, результатом котрих є: 

1.    зменшення частки целюлози та ·п модифiкацiй;
2.    збiльшення об'Ему продуктивно'?' зелено'?' маси, качанiв, частки цукру, крахмалю та жиру;
3.    збалансована якiсть культур и iз високим рiвнем врожайностi зерна.

МЕТА ПЕРШ ОГО 3АСТОСУВАННЯ: 0,5 л/га 
Якiсна коренева система, достатня плаща листового покриву на вразливих раннiх фазах, добре укорiнення рослини. 
Спосiб дi'i: стимуляцiя росту коренiв, що Е передумовою стабiльностi рослини. 

МЕТА ДРУГОГО 3АСТОСУВАННЯ: О,Sл/га 
Постачання фосфору, азоту-умова безперервного утворення необхiдних метаболiтiв. 
Спосiб дi'i: компонентом нами рекомендованих препаратiв Е стимулятор процесу метаболiзму - активатор транспортування фосфору та азоту з rрунту на основi бiологiчно активних полiмерiв, що виробляються бiотехнологiчно. Активатор транспортування пiдвищуЕ рiвень поглинання Р + N клiтинною стiнкою в цитоплазму i тим самим стимулюЕ споживання поживних речовин корiнням. 

Встановлено, що в умовах дослiджуваного року урожайнiсть зерна кукурудзи збiльшувалась пiд дiею добрива PROVEO star до 20% або на 1,6 т/га (при дворазовiй обробцi посiвiв: перша обробка у фазу утворення 2-4 справжнiх листкiв дозою 0,3 л/га та у фазу утворення 4-8 справжнiх листкiв - 0,5 л/га) (табл.3.6). 

За внесення добрива прирiст зерна склав 4% при одноразовiй обробцi посiвiв у дозi -0,3 л/га (фаза утворення 2-4 справжнiх листкiв); в абсолютних показниках це збiльшення урожайностi зерна на 0,32 т/га. 

Автор: Envivia