СОЄВІ БОБИ

СОЄВІ БОБИ

Соя, як i iншi бобовi культури (горох, люцерна}, дуже добре реагуе на якiсну форму листового живлення. Як i бiльшiсть термофiльних рослин, вона вразлива до температурних коливань та нестабiльностi вологостi rрунту. Тому усунення цих стресових чинникiв е ключ о вою ум о вою досягнення високого рiвня врожайностi. 

Наше добриво усувае стресовi чинники культури co'i двома способами: 

1. Прямий ефект антистресових компонентiв пiсля застосування засобу PROVEO star на листя. Цi активнi компоненти допомагають пiдтримати напругу клiтинних мембран. Таким чином, вони пiдтримують дихання листового покриву в перiод важких клiматичних умов у короткостроковiй перспективi. Пiсля обробки культура пiдтримуЕ свою бiохiмiчну активнiсть i таким чином продовжуЕмо час активного утворення метаболiтiв.
2. Однак, непрямий вплив на культуру е бiльш важливим. Вiн полягає в пiдтримцi росту кореня та стимуляцi'i отримання основних поживних речовин з Г'рунтового профiлю, зокрема, споживання фосфору. Отримання та обробка фосфору Е необхiдною умовою для утворення клiтинного ядра, подiлу клiтин та росту рослини. Мiцна рослина iз розвиненою кореневою системою краще протисто'iть посусi та iншим несприятливим факторам. Цим самим ми продовжуЕмо час, необхiдний на бiохiмiчне утворення меркантилу.

Застосовуючи препарат PROVEO staг ми не тiльки пiдтримуЕмо рiст коренево'i системи, а й суттЕВо зменшуЕмо втрати врожаю, тому що ми збiльшуЕмо розташування стручкiв над поверхнею Г'рунту. Стручки co'i, що розмiщуються надзвичайно низько, комбайн не в змозi зiбрати, в результатi це призводить до розтрiскування стручкiв та втрати насiння, що безпосередньо знижуЕ рiвень врожайностi. Фермери цiнують здатнiсть засобу пришвидшити процес регенерацi' пошкоджених рослин пiсля застосування гербiцидiв. У випадку йога спiльного застосування iз гербiцидами вiн знижує стресовi чинники, що можуть спричинити розвиток уповiльнення росту. Своє виправдання отримує i застосування стимуляцi'i у фазу тривалого росту. Саме в цей перiод поява rрунтово'i посухи може пригальмувати рiст та змiнити розподiл асимiлятiв мiж органами, що проявляЕться на кiнцевому врожа'i. «PROVEO star» та кож сприяЕ i галуженню росли ни. РекомендуЕться повторити ли ставе пiдживлення у фазi вiд початку цвiтiння до росту стручкiв, коли пiдтримується процес утворення бiлкiв. 

Збiльшення урожайностi co'i при обробцi посiвiв рiдким добривом PROVE0 star, 0,3 л/га у фазу утворення першого справжнього листка склало 0,27 т/га, що бiльше вiд контролю на 14%. За дворазово'i об робки добривом посiвiв co'i прирiст становив 0,41 т/га порiвняно з контролем на 21% 

Ефективнiсть добрива PR0VE0 star на coї

Вмiст бiлка в co'i пiд дiею рiдкого добрива зростав приблизно на 2% у абсолютному виразi, що суттево. Яких-небудь iстотних змiн пiд дiею PR0VE0 star показникiв якостей зерна встановити не вдалося, вiдмiчена лише тенденцiя у збiльшеннi бiлка в зернi (на 1,0-1,9%). 

Таблиця застосування мiнерального добрива PROVEO star - активатора поглинання поживних речовин: 

Автор: Envivia