ОЗИМІ

ОЗИМІ

Незначна iнвестицiя восени мае суттевий вnлив на усniшну niдготовку рослини до настання важливих фаз утворення врожайностi навеснi. Саме восени ми можемо усniшно уникнути збиткiв та труднощiв iз укорiненням росл ин и навеснi. 

Сiвба озимих культур восени може суттЕво пiдвищити продуктивнiсть само'?' рослини навеснi. Ми просто даЕмо '?'й бiльше часу для розвитку, Культура, посiяна восени, пристосовуЕться до зимових умов вже iз розвиненою кореневою системою. Таким чином, озимi культур и мають знач но вищий рiвень продуктивностi в порiвняннi iз яри ми. 

Проте, сiвба озимих культур вiдзначаеться певними критичними моментами. Це, в основному, посуха, швидке настання низьких температурних показникiв, змiна температур з високою амплiтудою та вплив шкiдникiв. Цi фактори можуть зменшити шанси осiннього посiву на отримання високоrо рiвня врожайностi. 
PROVEO star е iдеальним iнструментом для досягнення оптимального розвитку озимих культур восени у складних умовах. 

Переваги застосування засобу: 

■    швидко прийнятна доза активних речовин для озимих культур
збереження кiлькостi продуктивних одиниць на одиницю площi
■    рiст мiцно'i та потужно'i коренево'i систем и
краще перезимування культури, пiдвищення стiйкостi до обмороження та хвороб
■    швидкий старт та регенерацiя культури навеснi
сильна рослина iз мiцною кореневою системою пiдвищуЕ стiйкiсть до посухи
■    спiльне застосування iз дозуванням пестицидiв восени (стандартнi гербiциди, фунгiциди, iнсектициди, морфорегулятори) в резервуарi економить витрати вищий рiвень врожайностi при мiнiмальнiй iнвестицi'i восени

Рекомендацii' щодо засmосування: 
Дозування води: 200 - 400 л/га, можливе спiльне обприскування iз пестицидами та морфорегуляторами. 

Використання препарату та спосiб застосування: 

Озима пшениця та озимий рiпак на початкових стадiях росту надзвичайно вимогливi до споживання вiдповiдно'?' кiлькостi фосфору та азоту. Крiм того, озимий рiпак вимагаЕ восени дозування бору. Пiсля вичерпання запасiв в насiннi рослина переходить на автотрофне живлення, У разi недостатньо'i кiлькостi або недоступностi поживних речовин рослина реагуЕ шляхом блокування розвитку кореневих чохликiв та загальним гальмуванням клiтинного росту. Для досягнення максимального ефекту ми поЕднуЕмо дозування поживних речовин одночасно iз дозуванням прекурсора АТФ на листя. Таким чином, пiдтримуЕмо споживання фосфору (необхiдний будiвельний матерiал нукле'iнових кислот - клiтинного ядра), в той же час постачаЕмо речовини мембран и, що пiдвищуЕ осмотичний тиск, Перехiд на автотрофний режим перед настанням зими Е простiшим для росли ни в складних умовах та не пов'язаний iз блокуванням росту. 

3мiшуванiсть: 
PROVEO star - активатор поглинання nоживних речовин змiшуЕться iз бiльшiстю рiдких добрив та засобiв для захисту рослин. 
Результат та досвiд: 
Озимий рiпак: сезон 2016/2017, пiдвищення рiвня врожайностi iз 4,44 т/га на 4,81 т/га пiсля осiннього застосування 0,5 л/га PROVEO star, 

Озима пшениця: сезон 2016/2017, пiдвищення piвнs:i врожайностi iз 5,39 т/га на 6,04 т/га пiсля осiннього застосування 0,5 л/га PROVEO star. 

Не чекаймо дива, а пiдготуймо разом сильних гравців  весняного сезону ... 

Автор: Envivia