СОНЯШНИК

СОНЯШНИК

Вiдповiдне додаткове пiдживлення при вирощуваннi соняшника Е важливою передумовою для отримання хорошого результату. Останнiми раками при вирощуваннi вибагливих культур, в тому числi й соняшника, важливим залишаЕться такий фактор, як недостатня кiлькiсть води. Високий рiвень споживання води при недостатнiй кiлькостi опадiв може компенсувати сильна коренева система. 

Тому на раннiх фазах соняшника рекомендуемо застосовувати: 0,50 л/га 

Таким чином, ми пiдтримаемо рiст коренево'i системи у фенофазi коренеутворення та забезпечимо сильний антистресовий ефект. Глибина проникнення кореня, плаща мiкроволоскiв покращуе надходження води та забезпечуе стiйкiсть продуктивностi культури в складних клiматичних умовах.

У випадку недостатньо'i кiлькостi основних поживних речовин у перiод довготривало'i посухи рекомендуЕмо використовувати наш засiб PROVEO (0,7 л/га) на раннiх стадiях росту культури. Доцiльним Е поЕднання антистресового ефекту з додаванням необхiдних поживних речовин та мiкроелементiв. 

На пiзнiших фазах, а саме утворення 5 пар справжнiх листкiв до фази цвiтiння соняшника рекомендуемо застосовувати: 

PROVEO star (0,50-0,70 л/га). Препарат стимулюе формування та зростання генеративних органiв. Вищий вмiст поживних речовин, спричинений прискорення процесу метаболiзму, змiцнюе ксилему рослини. 

У випадку недостатньо'i кiлькостi азоту та довготривало'i посухи ми рекомендуЕмо використовувати засiб PR0VE0 (0,70 л/га). Доцiльно поЕднувати антистресовий ефект з додаванням необхiдних поживних речовин та мiкроелементiв.

Пiсля пошкодження рослини застосування даного засобу на листя Е вiдмiнним способом для швидкого 'i'i вiдновлення. 

Соняшник вдячний за iнвестицi'i пiд час вегетацi'i. Клiматичний стрес лише пiдвищуЕ успiх та рентабельнiсть такого «втручання». 

НЕ марнуйте час, у власних руках ми маемо могутнiй iнструмент для пiдтримання росту соняшника. 

Автор: Envivia