PROVEO STAR - природний засіб для рослин

PROVEO STAR - природний засіб для рослин

Свiтове сiльське господарство використовує надмiрну кiлькiсть штучних добрив та токсичних препаратiв. Уражений фунтовий покрив потребує багато промислових добрив та токсичних речовин для досягнення високих показникiв врожайностi. Як наслiдок, кiлькiсть корисних фунтових мiкроорганiзмiв поступово зменшується. Тiльки живi органiзми мають здатнiсть перетворювати хiмiчну форму неорганiчних поживних речовин у форму, придатну для органiзму рослини. Без живих органiзмiв, якi складають аж 5% маси орного шару грунт не зможе зберiгати поживнi речовини у своїй структурi та пристосувати їx до потреб рослин. Значна частина поживних речовин, котрi штучно постачаються, є недоступними для кореневої системи i як наслiдок, вимиваються з активного профiлю фунтових вод. Тому застосування надмiрної кiлькостi штучних добрив не вирiшує проблеми низької врожайностi, а навпаки, призводить до поступового зменшення родючостi грунтiв. 

Ми не чарiвники i не в змозi цiлковито вирiшити дану проблему. Але ми пропонуємо природний засiб для рослин на ураженому грунтi. Цей засiб утворюється корисними грунтовими бактерiями, якi ми культивуємо за допомогою нашої технологiї та пiдтримуємо бактерiальне виробництво активної речовини - бiополiмеру. 

Розчин бiополiмеру та допомiжних дiючих речовин застосовується в самiсiнький «шлунок» рослини - листя. Частково ми замiнюємо вiдсутнiсть продуктивних корисних бактерiй у грунтi. Утворена бактерiями дiюча речовина, що застосовується на листовий покрив, допомагає рослинам протистояти клiматичним та пестицидним стресам i сприяє споживанню фосфору, азоту та мiкроелементiв. Ми покращуємо використання грунтових поживних речовин та сприяємо утворенню вищого рiвня врожайностi iз кращими показниками. 

Збiльшення пропорцiй застосування промислових добрив та пестицидiв не є вирiшенням даної проблеми. Таким чином, ситуацiя тiльки загострюється. Ми в Словаччинi про це добре знаємо. У країнах Захiдної Європи, Словаччинi та Чexiї, є величезнi площi стерильних земельних дiлянок, мертвих, непридатних для ведення сiльського господарства. Це регiони, що тривалий час були зерновими та харчовими джерелами для всiх країн. Сьогоднi це просто мертвий грунт, пiд котрим ще є отруйна вода, забруднена азотом i пестицидами. 

Давайте покращувати економiку культивування природними засобами. Без шкоди та токсичних речовин. Природа дiйсно в змозi це зробити, i саме вона пропонує нам це понад мiльйони рокiв. Тож давайте навчимось до неї прислухатись ... 

А саме: 
а) незважаючи на клiматичнi умови, поповнювати потреби в поживних речовинах та мiкроелементах, особливо це стосується перiоду посухи, що перешкоджае рослинам отримувати поживнi речовини, 
б) захищати рослини вiд клiматичних та пестицидних стресових чинникiв, що блокують як рiст рослин, так i процес метаболiзму, що, в свою чергу, призводить до стагнації розвитку та зниження рiвня економiчних параметрiв рослин,
в) у порiвняннi iз мiнеральними добривами для грунту, якiсне комплексне живлення для листового покриву приносить миттєвий ефект та зменшує ризик втрати поживних речовин, добрив, через невiдповiднi погоднi умови, оскiльки кожен наш засiб мiстить активнi компоненти, що покращують процес поглинання речовин iз поверхнi листя. 

Пiд час розвитку рiзних видiв рослин циклiчно вiдбувались рiзкi клiматичнi змiни. Аби рослини могли подолати важкi перiоди, необхiдно було навчитись споживати yci доступнi ресурси iз грунтового профiлю. Адаптацiя рослин до клiматичних умов призводила до «спiвпрацi» (симбiозу) iз грунтовими бактерiями, котрi рiвноцiнно iз рослинами боролись за виживання. 

Рослини аналогічно бактерiям, пiд час перебiгу процесу метаболiзму потребують ензимiв. У симбiозi iз грунтовими бактерiями рослини навчились використовувати бактерiальнi запаси ензимiв-бiополiмери. 

Бактерiя, що виробляє ферменти. 
Застосування бiополiмерiв у формi спрею на листовий покрив дорiвнює застосуванню ензимiв безпосередньо в «шлунок» рослини. Даний процес дозволяє значно покращити ензимний резерв на критичних фазах росту рослин. Це сприяє швидшому процесу метаболiзму та обмiну (залежить вiд рiзницi електрохiмiчних потенцiалiв), та забезпечує швидше споживання поживних речовин рослиною iз грунтового профiлю. 

Ефективнiсть засобу: 
-    застосування на початкових фазах росту допомагає подолати клiматичний та гербiцидний фактори стресу та сприяє кращому укорiненню рослини;
-    засiб допомагає  формувати мiцну кореневу систему, як запоруку хорошого врожаю;
-    пришвидшення процесу споживання поживних речовин та метаболiзму сприяє опiрностi рослин шкiдникам та грибковим захворюванням. Всiм вiдомо, що, в першу чергу, шкiдники, як i грибковi захворювання, вражають слабкi рослини;
-    ефективнi компоненти є довгостроково доступними, а саме в перiод стресових ситуацiй, спричинених рiзними факторами, в перiод менш активного споживання поживних речовин, коли рослина їx найбiльше потребує;
-    сприяє «продовженню» перiоду продуктивного росту, що означає виробництво якiсного меркантилу на рiвнi генетичного максимуму рослини.

PROVEOstar 
-екологiчно чистий, нешкiдливий для здоров'я засiб, котрий можна змiшувати iз пестицидами.
Ми радi, що маємо можливiсть запропонувати Вам ефективний та нешкiдливий сучасний засiб для покращення економiки ведення Вашого господарства. 

Ми готовi надати Вам усю необхiдну iнформацiю стосовно ефективного застосування засобу та бажаємо усiм нашим клієнтам успiшного сiльськогосподарського сезону. 
 

Тегі: Сільське господарство,добрива,Висока врожайність,PROVEOstar
Автор: Envivia