АКТИВАТОР РОСТУ PROVEOstar - ЛІДЕР АГРАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ!

АКТИВАТОР РОСТУ PROVEOstar - ЛІДЕР АГРАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ!

СОНЯШНИК    

  Олiйнi культури являються вимогливими технiчними культурами. Наш засiб вiдповiдає високим потребам цих культур, тому його застосування має комплексний ефект.
А) Пiдтримка отримання поживних речовин з грунтового профiлю.  В засобi PROVEOstar мiститься ефективна концентрацiя сумiшi бiополiмерiв POLY-MIX, що виробляються бiотехнологiчно. POLY-MIX вступає в метаболiчнi шляхи рослини, сприяє виробництву ферментiв, якi вивiльняють азот, фосфор, сiрку рослинної клiтини. Пiдвищення процесу метаболiзму в листках мобiлiзує транспортування поживних речовин з грунту. 
Б) Пiдтримка процесiв метаболiзму в листi.  Ми використовуємо активатор фотосинтезу на основi амiнокислот та поверхнево-активних речовин. Вони збiльшують утворення хлорофiлу та сприяють процесу метаболiзму. Таким чином, продовжується перiод фотосинтетичних реакцiй у листках, навiть у випадку зниженої iнтенсивностi освiтлення. 
В) Антистресовий ефект.  Абiотичний та бiотичний стреси гальмують розвиток культури. Чим ранiше це станеться, тим сильнiше гальмується продуктивнiсть самої культури. Вона обмежує бiохiмiчну активнiсть, зменшує дихання в листках та поглинання поживних речовин. Навiть короткотривалий стрес (низькi температурнi показники вранцi, коливання рiвня вологостi, посуха, постгербiцидний стрес) має суттєвий вплив на економiку. Застосування засобу PROVEOstar знижує мiру стресових чинникiв та зменшує перiод потреби на вiдновлення культури пiсля пошкодження. 

Продуктивнiсть соняшнику залежно вiд дослiджуваного добрива PROVEOstar. 
  Установлено, що дослiджуване добриво за дворазового внесення сприяло пiдвищенню показникiв урожайностi до 3,10 т/га, або на 20% порiвняно з контролем 2,57 т/га. 

                                             

Таблиця застосування мiнерального добрива PROVEO star  активатора поглинання поживних речовин: 

                                                                       

КУКУРУДЗА

 

  Завдяки багаторiчному тестуванню ми з'ясували, що кукурудза, насамперед, вразлива до коливань температурних показникiв. Клiматичний стрес являється причиною перiоду завершення ефективного росту та старiння культури. Чим ранiше виникає стресовий фактор, тим бiльший збиток вiн спричиняє. Кліматичний стрес викликає ретардацiю, потемнiння рослини, блокує формування нових листкiв та качанiв кукурудзи. Рослина гальмує свiй рiст, виробляє вiдповiдно до стресових чинникiв об'єм насiння. Саме тому, усунення стресових факторiв є важливою передумовою листової обробки кукурудзи засобом PROVEOstar. Блокування факторiв стресу, шляхом забезпечення безперервного постачання поживних речовин, ефективно усуває шоковий ефект, спричинений застосуванням гербiцидiв. 

Листове застосування професiйних препаратiв дiйсно може пiдтримати перебiг метаболiчних реакцiй в рослинi, результатом котрих є: 

 • зменшення частки целюлози та модифiкацiй;
 • збiльшення об'єму продуктивної зеленої маси, качанiв, частки цукру, крахмалю та жиру;
 • збалансована якiсть культури iз високим рiвнем врожайностi зерна.

МЕТА ПЕРШОГО 3АСТОСУВАННЯ: 0,5 л/га 
Якiсна коренева система, достатня плаща листового покриву на вразливих раннiх фазах, добре укорiнення рослини. 
Спосiб дiї: стимуляцiя росту коренiв, що є передумовою стабiльностi рослини. 

МЕТА ДРУГОГО 3АСТОСУВАННЯ: О,5 л/га 
Постачання фосфору, азоту – умова безперервного утворення необхiдних метаболiтiв. 
Спосiб дiї: компонентом нами рекомендованих препаратiв є стимулятор процесу метаболiзму – активатор транспортування фосфору та азоту з rрунту на основi бiологiчно активних полiмерiв, що виробляються бiотехнологiчно. Активатор транспортування пiдвищує рiвень поглинання Р + N клiтинною стiнкою в цитоплазму i, тим самим, стимулює споживання поживних речовин корiнням.

  Встановлено, що в умовах дослiджуваного року урожайнiсть зерна кукурудзи збiльшувалась пiд дiєю добрива PROVEOstar до 20% або на 1,6 т/га (при дворазовiй обробцi посiвiв: перша обробка у фазу утворення 2-4 справжнiх листкiв дозою 0,3 л/га та у фазу утворення 4-8 справжнiх листкiв - 0,5 л/га).

За внесення добрива прирiст зерна склав 4% при одноразовiй обробцi посiвiв у дозi  0,3 л/га (фаза утворення 2-4 справжнiх листкiв); в абсолютних показниках  це збiльшення урожайностi зерна на 0,32 т/га. 

                                             

СОЄВІ БОБИ

Застосовуючи препарат PROVEOstaг ми не тiльки пiдтримуємо рiст кореневої системи, а й за допомогою збільшення розташування стручкiв над поверхнею грунту – суттєво зменшуємо втрати врожаю. Стручки coї, що розмiщуються надзвичайно низько, комбайн не в змозi зiбрати, в результатi це призводить до розтрiскування стручкiв та втрати насiння, що безпосередньо знижує рiвень врожайностi. Фермери цiнують здатнiсть засобу пришвидшити процес регенерацї пошкоджених рослин пiсля застосування гербiцидiв. У випадку його спiльного застосування iз гербiцидами вiн знижує стресовi чинники, що можуть спричинити розвиток уповiльнення росту. Своє виправдання отримує i застосування стимуляцiї у фазу тривалого росту. Саме в цей перiод поява rрунтової посухи може пригальмувати рiст та змiнити розподiл асимiлятiв мiж органами, що проявляється на кiнцевому врожаї. «PROVEOstar» також сприяє i галуженню рослини. Рекомендується повторювати листаве пiдживлення у фазi вiд початку цвiтiння до росту стручкiв, коли пiдтримується процес утворення бiлкiв. 

Збiльшення урожайностi coї при обробцi посiвiв рiдким добривом PROVEOstar, 0,3 л/га у фазу утворення першого справжнього листка склало 0,27 т/га, що бiльше вiд контролю на 14%. За дворазової обробки добривом посiвiв coї прирiст становив 0,41 т/га порiвняно з контролем на 21%.

Ефективнiсть добрива PR0VEOstar на coї

                                            

ПОМІДОРИ, ОГІРКИ, КАВУНИ

  Фрукти та овочi являються популярною їжею не тiльки для людей. Цiлий ряд грибкiв та бактерiй чекають вегетацiйного перiоду рослин. Шкiдникам пiдтримувати рiвень своєї активностi допомагає низький рiвень опiрностi рослини. Сильна рослина з твердою поверхнею листового покриву та плоду має здатнiсть боротись iз ефектом мiкотоксинiв та бактерiальних ензимiв. Спираючись виключно на застосування пестицидiв, Ви блокуєте не тiльки шкiдникiв, але й саму рослину. Надмiрне використання фунгiцидiв та iнсектицидiв сприяють утворенню пестицидного стресу. Як наслiдок, рослина не має здатностi досягнути пiку своїх генетичних можливостей. Якiснi параметри, термiн зберiгання i, отже, ринкова вартiсть плодiв зменшується. 

Ми пропонуємо Вам перевiрений засiб для пiдвищення рiвня опiрностi Вашої та патогенних органiзмiв. 

Рекомендуємо застосовувати на раннiх фазах (до повного укорiнення рослини) засiб:
а) вiд фази iнтенсивного росту до початку фази цвiтiння PR0VEOstar (0,50 л/га);
б) вiд фази цвiтiння до початку утворення плодiв PR0VEОstar (0,50 л/га);
в) утворення плодiв PR0VEОstar (0,50 л/га).

Хороший досвiд: застосування засобу PR0VEОstar покращує зберiгання плодiв. На поверхнi плоду утворюється блискучий восковий шар, який перешкоджає проникненню цвiлi та бактерiй до середини плоду. Це природнє виявлення самозбереження рослини та її доброго стану. 

Рекомендацiї: 
Засiб PR0VEОstar можна поєднувати iз пестицидами в одному cnpeї. Таким чином, Ви пiдвищуете ефективнiсть пестицидiв та зменшуете пестицидний стрес. 

ЦУКРОВИЙ БУРЯК

    Концепція PROVEO star – синергія тa забезпечення ефективності вирощування цукрових буряків. 

Цей препарат містить речовини, котрі, безпосередньо, потрапляють до органів листка. Ми покладаємося на контактне листове застосування (або насіння). Ми можемо впливати на стан рослини в реальному часі, коли цього рослина найбільше потребує.

 • поповнення енергії – для швидкого укорінення рослини;  
 • усунення патогенних грибків та їх токсинів на ранніх стадіях;   
 • усунення пестицидного стресу;
 • підтримка поглинання поживних речовин з ґрунту – прекурсор АТФ – конвеєр поживних речовин ґрунт- корінь-листя;
 • довготривала підтримка утворення та зберігання асимілятів;
 • стимуляція аутоімунних реакцій.

 

Тестування на агресивному штамі CERCOSPORA BETICOLA (цукровий буряк): ефективність нашого активного компоненту схожий до бджолиного прополісу.

 

                               

            Літні посухи (7 тижнів без дощу) без застосування і після нанесення 2 x 0,5 л./га. PROVEOstar.

                           

  Якість організації рослин є одним з показників якості процесу виробництва цукрових буряків. Середня кришка листа для цукрових буряків знаходиться в діапазоні від 1,3 до 2,5 м 2 / м 2. Ми повинні дати хороші культури з високим вмістом цукру навіть з меншою площею асиміляційного апарату. Менша площа листків збільшує стійкість до стресу в сухих і занадто теплих умовах. Тому ми не стимулюємо надмірне зростання листя. Навпаки, ми підтримуємо безперервний прийом і переробку поживних речовин з ґрунту. 

Рекомендований шаблон використання "PROVEOstar" для вирощування  цукрових буряків   

Перша заявка:   0,5 л / га, у фазі росту 6-9 листів (BBCH 16-19).   Рекомендуємо змішане застосування з гербицидом у звичайному розпилювачі.
Друга заявка:

0,5 л / га, середина липня 
(BBCH 30-33).

Рекомендуємо змішане застосування з фунгицидом у звичайному розпилювачі.

  Внутрішня якість цукрових буряків задається співвідношенням цукру і мелясовиникаючими агентами (К +, Na + α-аміно Н). Зменшення цієї частки має принципове значення для внутрішньої якості. Мелассоутворюючі агенти негативно впливають на вихід білого цукру і підвищують вартість кристалізації,  необхідну для досягнення постійного якості цукру. Стимуляція високими дозами гормонів росту дуже небезпечна. Ми покладаємося на ефект природного активного інгредієнта.
  Ми можемо собі дозволити ненасильницький підхід завдяки прекурсору обміну речовин (прекурсор аденозинтрифосфату, що проходить в циклі Кребса на рівні мітохондрій) та активним речовинам, що діють як профілактичний фунгіцид. Всі компоненти доповнюють один одного і при спільному впливі (навіть при малому дозуванні на гектар) приносять цікавий ефект. 
  Коефіцієнт економічної ефективності застосування листових препаратів виражає взаємозв'язок між досягнутим приростом врожаю за рахунок застосування листових препаратів і збільшенням витрат, витрачених на їх застосування. Сприятливий коефіцієнт може бути досягнутий лише за рахунок ненасильницької дії декількох активних інгредієнтів. Вони діють синергічно, щоб допомогти рослині досягти кращої біохімічної продуктивності. Ми пройшли складну подорож тестування і експериментів. Сьогодні ми з гордістю пропонуємо наш продукт.

КАРТОПЛЯ

  PROVEOstar (0,50 – 0,70 л/га) «спецiалiст» у випадку застосування на пiзнiших фазах росту картоплi. Засiб сприяє кращому поглинанню поживних речовин з грунтового профiлю. Вищий вмiст поживних речовин, спричинений прискоренням процесу метаболiзму, змiцнює надземну частину рослини, пiдвищуючи її опорнiсть. Пiдтримуючи здорову зелену масу, допомагає рослинi перетворювати цукор на крохмаль. Саме тому, ми пiдвищуємо якiснi та кiлькiснi параметри продукцiї. 

  В перiод цвiтiння, картопля отримує до 70% своєї потреби у споживаннi азоту та фосфору – це вирiшальний перiод для формування бульб. Тому важливим є застосування засобу PROVEOstar на початку фаз и цвiтiння. Пiд час застосування засобу PROVEOstar в дозуваннi 2 х 0,50 л/га протягом сезону ми досягли високих темпiв повернення iнвестицiй. Врожайнiсть з одного гектара, як правило, становила на 2-4 тони вище, а також ми збiльшили частку товарних бульб з розмiром 50-70 мм на 20%. Таким чином, картопля є однією iз найбiльш придатною культурою для обробки нашим засобом. 

Отриманi результати при вирощуваннi: 

ЗЕРНОВІ

  Диверсифiкацiя культур з метою зменшення площi зернових є, безумовно, рацiональним рiшенням в перiод кризи закупiвельних цiн. Звiсно, це доволi ризиковано, і є довготривалим процесом, беручи до уваги розмiри пшеничних полiв. 
  Наше завдання – запропонувати рiшення, реалiзацiя якого зменшить мiру економiчного ризику при вирощуваннi зернових культур, особливо це стосуоься пшеницi. Сьогоднi ми володiємо потужними iнструментами, що допоможуть нам разом досягнути успiху. 
  Ми використовуємо активатор фотосинтезу на основi амiнокислот та поверхнево-активних речовин. Збiльшуємо утворення хлорофiлу. Таким чином, продовжується перiод фотосинтетичних реакцiй у листках навiть у випадку зменшення iнтенсивностi освiтлення. Це сприяє процесу метаболiзму та засвоєнню поживних речовин. 
  Наш препарат «PROVEOstar» при дозуваннi 2 х 0,5 л/га. можна ефективно використовувати восени для обробки молодих озимих злакових культур. Вiн допомагає рослинi формувати мiцну кореневу систему, зменшує мiру вимерзання i культура вступає у веснянi фази росту у вiдмiнному станi. Таким чином, ми даємо можливiсть рослинi використовувати вологiсть rрунту вiд снiгу та пiдвищуємо стiйкiсть до впливу весняної посухи. Застосування у весняний перiод має аналогiчний ефект. Культура, пiсля застосування PROVEOstar краще гiлкується, збiльшує кiлькiсть продуктивних пагонiв та надходження поживних речовин з грунту, а на раннiх застосуваннях - запобiгає виникненню грибкових захворювань. Успiшно використовується для культур пшеницi, ячменю, вiвса, гречки.

    Продуктивнiсть  озимої пшеницi залежно вiд доз i строкiв внесення добрива PROVEOstar, сорт Полiська 90:                                   

                                  

                   Ефективнiсть добрива «PROVEOstar» при вирощуваннi rолозерноrо вiвсу:

                                   

Маса 1000 зерен в умовах засушливоrо року зросла з 22,0% до 24,8% або на 2,8% в абсолютнiй величинi. 

Таблиця застосування мiнеральноrо добрива PROVEOstar  активатора поrлинання поживних речовин:

                  

 

                                             

 

 

Деякi рiшення можна змiнити, а деякi – неможливо. Кожного року фермерам необхідно вибирати якiсне насiння, правильно пiдготувати rрунт, визначати оптимальне внесення добрив, застосовувати високоефективнi пестициди, а найголовніше – робити це все якiсно та у вiдповiдний час. ЦЕ НАДЗВИЧАЙНО СКЛАДНО!

А що можна зробити ще? Що може ще покращити економiку?Де ще можна застосувати цiлий ряд необхiдних iнструментiв? 
Проте, неможливо технiчно та фiнансово керувати таким великим рядом необхiдних агротехнiчних операцiй. 

У НАС – ВИХІД Є!

Тiльки для цього МИ НЕ МОЖЕМО використовувати: 

 • лише стимулятор;
 • лише добрива для листовоrо пiдживлення:
 • лише профiлактичний фунгiцид;
 • лише антистресова дія;
 • лише енергетичнi добавки;
 • лише антидот;
 • лише засiб для укорiнення;
 • лише засiб для захисту вiд низьких температурних показникiв;
 • лише добавка для збiльшення стiйкостi до посухи. 

Використати усі ці засоби окремо, було б технічно нереально, а фінансово надзвичайно дорого.

                                                                 

Але як це можливо, щоб ОДИН 3АСIБ 3МIГ ВИКОНУВАТИ ТАК БАГАТО ФУНКЦIЙ? 

 • речовини, які покращують загальне зростання здоров'я і розвиток рослин. Ці речовини можуть бути отримані синтетичним шляхом або отримані з біологічних похідних;
 • всi компоненти є складниками, iдентичними iз природніми добавками, вони виробляються біологічно, саме тому рослина на їx обробку споживає мiнiмальну eнeргiю;
 • амінокислоти займають значну частку ринку через їх властивостей, які допомагають в рості і розвитку рослин, таких як цвітіння, плодоношення і загальне збільшення врожайності;
 • обробка компонентів рослин є швидкою та мінімізує ризик втрат;
 • відповідність хімічного складу препарату вимогам рослини забезпечує сильний ефект протягом всього вегенаційного періоду. Використані матеріали являють собою високі концентрації чистих природних активних речовин;
 • кожен із використаних компонентів, природно, виконує ряд функцій. Ми не примушуємо рослин до неприродного розвитку, лише допомагаєм їм досягти тих природних меж, котрі встановлює їх генетика;

А НАЙВИГІДНІШЕ – це час і гроші. Підрахунки свідчать, що із впровадженням наших регуляторів росту на переважній більшості посівів можна зекономити свій час, а найголовніше – щорічно отримувати додаткової продукції на шість мільярдів гривень.

   Для нас ycix це «HI-TECH», але для рослин  це давно вiдома формула. В синергiї закладений величезний потенцiал. Людина тiльки починає вчитись тому, що природа давно пiзнала! 

                                                            

Автор: Envivia